Ökoturizmus Németországban

Összeállította: Sulyok Judit1

2002-ben, az Ökoturizmus Nemzetközi Évében a Világturisztikai Szervezet (World Tourism Organisation, WTO) hét országban készített kutatást az ökoturizmus keresletéről és kínálatáról. A kutatás során az alábbi országok ökoturisztikai piacát vizsgálták: Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország. A kutatások módszertana egységes volt, amelynek eredményeként az egyes országok ökoturisztikai piacára tett megállapítások összehasonlítóak.

A felsorolt országokban elvégzett kutatás főbb céljai a következők voltak:

Jelen cikk a WTO által 2002-ben kiadott "The German Ecotourism Market" című kiadvány alapján készült, amely tanulmány elkészítésének legfontosabb forrását az 1980 óta rendszeresen készített Reiseanalyse adta. E lakossági felmérést a Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (F.U.R.) piackutató intézet végzi minden évben a német lakosság utazási szokásaival kapcsolatban. Emellett kérdőíves megkérdezés történt három nemzetközi kiállításon, Heidelbergben és Berlinben, 2000 decemberében és 2001 januárjában, illetve a 2001. márciusi ITB vásáron. A tour-operátorok körében végzett kutatásra szintén kérdőívek, illetve másodlagos források, adatbázisok felhasználásával került sor.

A németországi kutatás során használt ökoturizmus definíció meghatározásakor a WTO definíciója volt irányadó, amely szerint "az ökoturizmus a turizmus azon, természeti vonzerőkön alapuló formáit tartalmazza, ahol a fő motiváció a természet megfigyelése és tiszteletben tartása, megóvása". Az ökoturizmus meghatározásánál kiemelendő továbbá, hogy - Európa adottságai következtében - az ökoturizmus részét képezi a természet mellett az ember, a helyi lakosság és a kultúra is.

A Németországban végzett kutatás során használt definíciót az ökoturizmus fent bemutatott tartalmából kiindulva tovább kellett árnyalni, hiszen Németországban megkülönböztetik a "természeti turizmust" és az "ökoturizmust"2, amely definíciók nem teljes mértékben fedik a WTO meghatározását. A német definíció szerinti ún. természeti turizmus középpontjában a természethez kapcsolódó tevékenységek állnak, amelyek jellemző színhelyei a védett területek. Ide tartozik például az állat- és növényvilág megfigyelése, fényképezése, a horgászat, a vadászat, valamint az aktív sportok és a kalandturizmus.

Az ökoturizmus ezzel szemben Németországban a turizmus egy olyan formáját jelenti, ahol a fő szempont a negatív környezeti- és társadalmi-kulturális hatások minimalizálása. Az ökoturizmus hozzájárul a védett területek fenntartásához, bevételt jelent a helyi lakosság számára. A német ökoturizmus fogalma ennek eredményeként a WTO fenntartható turizmus fogalmához kapcsolódik szorosan, illetve a WTO ökoturizmus meghatározása a természeti turizmus fogalmával tekinthető egyenértékűnek.

A felmérés során a definíciók tisztázása érdekében vizsgálták az egyes meghatározások különbözőségét is, amelynek során a németországi tour-operátorokat megkérdezték, milyen mértékben értenek egyet a WTO ökoturizmus fogalmával. A megkérdezettek mindössze 5,4%-a értett teljes mértékben egyet a definícióval, 32,4-32,4%-uk részben értett egyet, illetve nem igazán értett egyet. 27% volt azon válaszadók aránya, akik egyáltalán nem értettek egyet a WTO meghatározásával.

Turizmus Németországban

2000-ben a felnőtt német lakosság 75%-a, mintegy 48,3 millió fő vett részt legalább egy utazáson. Az egy utazóra jutó utazások száma 1,3 volt, a német lakosság 17,2%-a vett részt 2000-ben több utazáson. A jövőben az utazások számának további növekedése várható, kiemelten a rövid, 2-4 napos utak száma emelkedik majd, amiből a szomszédos, illetve közeli európai országok profitálhatnak a legnagyobb mértékben. A belföldi úti célokat (az összes utazás 29,3%-a, 18,2 millió utazás) követően az európai országok a legkedveltebb desztinációk a német lakosság körében. Az utazások 56,3%-a Európába, azon belül is elsősorban Spanyolországba, Olaszországba és Ausztriába irányult 2000-ben. Ugyanakkor folyamatosan nő a távoli, Európán kívüli utak száma: a 48,3 millió külföldi utazásból 1,4 millió Észak-Amerikába, 1,3 millió Latin-Amerikába, 3,4 millió pedig egyéb Európán kívüli országba irányult, aminek eredményeként az Európán kívüli utazások piaci részesedése 2000-ben 13%-ról 14%-ra emelkedett.

A F.U.R. által készített felmérés szerint 2010-ig a következő tendenciák várhatók a német turisztikai piacon:

Az ökoturizmus piaca Németországban

Az úti cél természeti környezete vonzerőinek megismerése az egykori nyugat-német lakosság utazásainak 44,6%-ában jelentett utazási motivációt 1983-ban, ez az arány 1992-re 59,3%-ra emelkedett. 1990 óta a kelet-németek utazási szokásait is vizsgálta a kutatóintézet, itt 1992-ben - a nyugat-németekhez hasonlóan magas arányú - 66,5%-os volt a természeti környezet szerepe az utazási motivációknál. A természeti környezettel kapcsolatos motivációk más motivációkhoz viszonyítva dinamikusabb növekedést mutatnak.

Az 1990-es évek második felében a természet, a környezet az utazások során egyre hangsúlyosabb szerepet kapott. 2000-ben a német utazók 54,6%-a számára a természet, annak közvetlen "megtapasztalása", megismerése döntő fontosságú volt az úti cél kiválasztásánál. Az állatvilág megfigyelésének lehetősége 34,3%-uk számára fontos míg 32,4%-uk a természetvédelmi területeket, nemzeti parkokat emeli ki. Az említett szempontok a belföldi utazásoknál magasabb arányt képviselnek, az állatvilág megfigyelése 40,4%-ot, a védett területek meglátogatása pedig 35,3%-ot tesz ki. Az egyes demográfiai jellemzőket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az idősebb generációk (30-59 évesek) körében, valamint a magasabb iskolai végzettséggel és a magasabb jövedelemmel rendelkezők esetében magasabb a természeti motivációk jelentősége. Nagyobb érdeklődés tapasztalható továbbá az idősebb párok és a kisgyermekes családok körében.

Az ökoturisztikai termékek iránti érdeklődést vizsgálva a F.U.R. német kutatóintézet számításai alapján az ökoturizmus potenciális piaca 14,5 millió német turistát jelent. Ez azon utazók számát jelöli, akik utazásaik során a természeti környezethez kapcsolódó termékek, tevékenységek iránt érdeklődnek.

Az ökoturizmus piaca Németországban folyamatos növekedést mutat, amelynek okát a szakemberek a következőkben látják:

A dinamikus növekedés ellen szólók szerint az ökoturizmus csupán divatos jelenség, túl nagy a pénzügyi nyomás a szektorral szemben, a "környezettudatos" utazás hozzáadott költségeit nem veszik figyelembe. Véleményük szerint a hajlandóság a környezettudatos viselkedésre csökken, amelynek eredményeként a turizmus és az ökoturizmus jelenlegi tendenciáit vizsgálva sem jelentős növekedés, sem visszaesés nem valószínűsíthető az elkövetkező évekre.

A felmérésben 122 tour-operátor szerepelt, amelyek ökoturizmushoz kapcsolódó termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, ebből egyharmad a természethez kapcsolódó utakat ajánlók aránya, kétharmaduk a szűkebb értelemben vett ökoturizmussal, mint termékkel foglalkozik. A Német Utazási Irodák és Tour Operátorok Szövetsége adatai szerint az ökoturisztikai utazásokat kínáló irodák száma a felmérés időpontjában 1500 - 2000 volt, ami az összes utazási iroda mintegy 6-8%-át jelenti. Az eladott csomagtúrák vonatkozásában az ökoturizmus részesedése becslések szerint ettől jóval alacsonyabb, 1% alatt marad.

A tour-operátorok fő céljai között kiemelten szerepel a természet, a kultúra, a természet és a kultúra kapcsolata, az ember, valamint a "szelíd" turizmus. Az ember két aspektusban jelenik meg: egyrészt, mint turista, másrészt, mint a helyi fogadóközösség. A tour-operátorok többsége ökológiai és szociális projektekben is érdekelt, aktívan részt vesznek helyi ökoturisztikai projektekben (például környezetbarát közlekedés).

Lehetséges célcsoportok, utazási szokások

A lehetséges célcsoportok meghatározása Lassberg 1997-es csoportosításán, a tour-operátorok által kitöltött kérdőívek eredményein, valamint a turisták közvetlen megkérdezéséből adódó eredményeken alapul. A csoportok meghatározásánál a felmérés Lassberg tipológiáját veszi alapul, aki a szabadidős célú utakat a környezettel kapcsolatos motivációkból kiindulva négy csoportra osztotta.

Az első csoportba azok tartoznak - a német lakosság mintegy 26,3%-a -, akik számára a környezeti szempontok, a természeti környezettel való kapcsolat nem fontosak az utazások során. A tour-operátorokkal szemben nincsenek az úti cél természeti környezetére vonatkozó elvárásaik, a környezetvédelemhez való hozzájárulásuk/hozzájárulási szándékuk is alacsony. Az érintetlen természeti környezet jelenléte ugyanakkor fontos ezen csoport számára. Ezen turisták jellemzően nagyon fiatalok, alacsony iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkeznek, egyedülállóak és még tanulnak.

A második típus - a német lakosság 29%-a - kis mértékben hajlandó fizetni a desztináció környezetének védelmét elősegítő intézkedésekért. Ezek az utazók többnyire nők, középkorúak, viszonylag alacsony iskolai végzettséggel és jövedelmi szinttel rendelkeznek, többségük nyugdíjas, illetve gyerek nélküli.

A német lakosság harmadik csoportja (14,7%) figyelembe veszi a környezeti szempontokat utazása során, s nem csak a természeti táj, de a helyi lakosság életkörülményei és tradícióinak védelme is fontos számukra. A természeti környezethez kapcsolódó élmények ezzel szemben egyáltalán nem fontosak ezen szegmens számára. Az ebbe a csoportba tartozó turisták többségükben középkorúak, magas iskolai végzettséggel és jövedelmi szinttel rendelkeznek.

A negyedik csoportba tartozókat azon utazók alkotják, akik a WTO által kialakított ökoturizmus meghatározás szerint például az állatvilág megfigyelése, a védett természeti területek felkeresése iránt érdeklődnek. Ez a csoport a német lakosság 30%-át teszi ki. E csoport számára az úti cél kiválasztása során a helyi lakosság mindennapi életvitele, szokásai és tradíciói is fontos szempontok. Az érintetlen természeti környezet erősen befolyásolja az utazással kapcsolatos elégedettségüket. Az ezen csoporthoz tartozók többségükben középkorúak, közepes vagy magas iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkeznek, jellemzően alkalmazottak és kisgyermekesek (14 év alatti gyerek).

A WTO által a tour-operátok körében végzett kérdőíves felmérés eredményei alapján a tipikus német "ökoturista" 30-59 év közötti, ezen belül is jellemzően a 40-49 éves korosztályba tartozik és nő. Háztartásonkénti évi átlagos jövedelmük 3000 és 5000 német márka közötti, vagy ennél magasabb, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, a foglalkozást tekintetve kiemelkedik a tanárok és az oktatók aránya. A megkérdezett tour-operátorok célcsoportjaikat a következő főbb jellemzőkkel illették: aktív sportot kedvelők, szeretik a természetet, csoportszelleműek, érdeklődnek a táj, a kultúra és az emberek iránt.

Az ökoturisztikai jellegű tevékenységek a turisták számára elsősorban más tevékenységekkel kombinálva jelennek meg. Bár a természeti környezet, az állat- és növényvilág megfigyelése fontos, a felmérésben résztvevők 48,9%-a más tevékenységekkel együtt említi ezen tevékenységeket, 19,5%-uk számára pedig az ökoturizmus különböző formái egynapos kirándulások vagy speciális programok keretében képzelhetők el.

Lehetséges desztinációk

A lehetséges ökoturisztikai desztinációk meghatározása a tour-operátorok ajánlataiban szereplő utazások és a keresleti oldalon jelentkező igények vizsgálatán alapult. Előbbiek alapját a tour-operátorok kínálatát elemző kutatás, utóbbiét pedig a turisták körében végzett megkérdezés eredményei adták.

A német utazásszervezők tulajdonképpen a világ minden tájára ajánlanak ökoturisztikai utazásokat. Az egyes ajánlatok összehasonlítását a tour-operátorok nyomtatott formában megjelenő ajánlatainak (prospektus, katalógusok, kiadványok) segítségével végezték el. Az ökoturisztikai utakat kínáló tour-operátorok 65%-a az egész világra, 28%-a csak Európára, 7%-a pedig csak Németországra vonatkozó utakat kínál.

A világ egészére utazásokat kínálók ajánlataiban Európa szerepel az első helyen, ezt Amerika, Ázsia és Afrika, végül pedig Ausztrália követi. Európán belül a leggyakrabban programozott desztinációk Franciaország, ezen belül is Korzika szigete, Görögország (kiemelten Kréta és Korfu szigete), Lengyelország, Norvégia és Izland. Európa vonatkozásában fontos kiemelni továbbá Olaszországot (Toszkána és Szicília) és Spanyolországot (Andalúzia, Mallorca és a Kanári-szigetek), mint a német utazók kedvelt úti céljait. Németországon belül az ökoturisztikai ajánlatokban kiemelt helyen található Bajoroszág, a nemzeti parkok és az Elba.

Amerikában az ökoturizmus kínálatában első helyen Costa Rica szerepel, amelyet az USA, Kanada, Ecuador, Mexikó, Brazília és Argentína követ. Ázsia ökoturisztikai célországai között az utazásszervezők ajánlatai alapján kiemelkedik Kína, India, Nepál, Tibet és Vietnam, Afrikában pedig Marokkó, Dél-Afrika és Egyiptom. A specializált tour-operátorok közül a legtöbben Afrikára és Ecuadorra (Galapagos-szigetek) specializálódtak, Németországban azonban csak kis számban találhatók specializált utazásszervezők.

Arra a kérdésre hogy, milyen mértékben találkozik ez az ajánlati struktúra a keresleti igényekkel, két okból adható nehezen válasz. Egyrészt az ökoturisztikai utazások többségükben egyéni szervezésűek, másrészt foglalási adatok az egyes desztinációk vonatkozásában nem állnak rendelkezésre.

A keresleti felmérés eredménye alapján az ökoturizmus piaca Németországban némiképp eltérő képet mutat. A külföldre irányuló ökoturisztikai utazások aránya lényegesen magasabb, mint a német lakosság összes utazása esetében, míg az európai utakat tekintve hasonló arányokat találunk (53% az ökoturisztikai és 56,3% az összes utazás tekintetében). Az ökoturisztikai utazásokhoz sorolt utazások többsége többnyire ökoturisztikai termékekkel, szolgáltatásokkal kiegészített utazás csupán, a "tisztán" ökoturisztikai utazások száma alacsony, amelyek leggyakoribb célpontjai Costa Rica, Galápagos-szigetek és Nepál. A közeli és távoli utazásokat vizsgálva megállapítható, hogy a távoli utak esetében az ökoturizmus iránti érdeklődés jóval jelentősebb, a kereslet kétszer nagyobb, mint az összes utazás esetében.

Az ökoturisztikai desztinációval szemben támasztott követelmények, elvárások

A kutatás során megkérdezettek 27,2%-a mondható tapasztalt, rendszeresen utazó természeti, illetve ökoturistának, 49,3% pedig alkalmanként, nem rendszeresen vesz részt ökoturisztikai utazáson, üdülésen.

A megkérdezettek legfontosabb elvárásai, választási szempontjai az ökoturisztikai desztinációkkal szemben a következők voltak (zárójelben az említések százalékos aránya az összes megkérdezett számához viszonyítva): TVL

A megkérdezettek számára a magas kategóriájú, nagyméretű szálláshelyek, a tisztasági és biztonsági előírások és sztenderdek, a szervezett programokon való részvétel és az ár másodlagos fontosságúak az úti célokkal szemben kialakított elvárások között.

Szervezés, foglalás

Az ökoturisztikai utazások többségének szervezése egyénileg, a közvetítő szektor bevonása nélkül történik, azonban a tour-operátorok kilátásai, lehetőségei is bíztatóak. Az utazók 47,6%-a mindig, 34,7%-a legtöbbször saját maga szervezi utazását (a teljes német lakosság utazásaira vetítve a tour-operátorok az utak 46%-ának szervezésében vesznek részt).

Átlagos tartózkodási idő és költés

Az átlagos tartózkodási idő az egyes desztinációk vonatkozásában a következőképp alakul: Németországon belül legfeljebb egy hét, Európában átlagosan két hét, Európán kívül pedig három hét vagy ennél hosszabb idő a jellemző.

A költés vizsgálata a tour-operátorok által kínált utazások alapján a következő képet mutatja: az ajánlatok többsége, 83%-a a magas- és közepes árkategóriába tartozik. A más jellegű utazásokkal összehasonlítva az ökoturisztikai utak költsége egyértelműen magasabb, az egyes utak árai azonban igen széles skálán mozognak a desztináció elérhetőségétől, az igénybevett közlekedési eszköz(ök)től, a tartózkodási időtől, az utazás formájától (természetjárás, szafari stb.), a csoport nagyságától (a legideálisabb esetben 6-10 fő), a szálláshely típusától, az utazás időpontjától, valamint az úti cél árszínvonalától függően.

A tour-operátorok körében végzett felmérés a bevételekre vonatkozóan nem ad megbízható, számszerűsíthető adatokat, annyi azonban megállapítható, hogy az utazásszervezők bevételei az elmúlt években emelkedtek és az irodák többsége a jövőben további növekedést vár.

Összegzés

Az ökoturizmus a keresleti és a kínálati oldalon jelenleg egyaránt alacsony piaci részesedéssel rendelkezik, a környezet, környezettudatos viselkedés szerepe azonban az utazások során is egyre jelentősebb. Németországban az ökoturisztikai utazások az Európán kívüli utazásoknál és a belföldi utak esetében nagyobb arányúak, egy-egy ökoturisztikai program gyakran más utazáshoz kapcsolódik.

A szélesebb és szűkebb értelemben vett ökoturizmus piacán a jövőben jelentős növekedés várható, a természet mint attrakció mellett fontos szerepet kap a fogadóközösség, az ember, a helyi kultúra is.

Irodalomjegyzék

  1. Kutató, Magyar Turizmus Rt., Piac- és Hatékonyságelemzési Igazgatóság.
  2. A kutatás során a Szövetségi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium Ökoturisztikai Munkacsoportjának meghatározása került felhasználásra, amely megkülönbözteti a "természeti turizmus”-t és az "ökoturizmus”-t.